خدمات ژنتیک
  • ارایه خدمات مشاوره ای ژنتیک (حضوری، تلفنی و اینترنتی)
  • ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک (ساده، مولکولی و پیشرفته)
  • ارایه خدمات تشخیصی سونوگرافی سه ماهه اول و دوم بارداری جهت شناسایی ناهنجاری­های مادرزادی جنین
  • ارایه خدمات تشخیصی اکوکاردیوگرافی جنین و شناسایی بیماری­های مادرزادی قلب جنین
  • انجام غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (اندازه گیری بیومارکرها در سرم مادر)
  • ارایه خدمات تشخیصی قبل از تولد (PND)
  • ارایه خدمات تشخیصی پیش از لانه گزینی (PGD)
  • ارایه خدمات غربالگری و تشخیصی بیماری­های متابولیک
  • ارایه کلیه خدمات ژنتیک مربوط به ناباروری
  • فعالیت در زمینه تولید کیت های تشخیصی، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
  • انجام اقدامات لازم در خصوص جمع آوری و نگهداری مواد بیولوژیک انسانی از قبیل ایجاد بانک DNA، بانک سلول خون و بند ناف و بانک مایع آمنیون و……
  • عقد هر گونه قرار داد و انجام مشارکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در تحقق اهداف مرکز لازم و موثر هستند.
  • عقد هرگونه قراردادجهت خرید خدمت در زمینه های خدمات تشخیصی، پژوهشی و آموزشی با افراد حقیقی و حقوقی
  • عقد هرگونه قرارداد با سایر مراکز تشخیصی ژنتیک و آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور
  • عقد هرگونه قرارداد جهت خرید تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز سخت افزاری و تامین پرسنل متخصص از داخل و یا خارج از کشور و از محل منابع درآمدی مرکز
  • انجام فعالیت­های پژوهشی و آموزشی در راستای اهداف مرکز براساس مقررات دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
  • انجام فعالیت آموزشی و تبلیغاتی در راستای ارتقای سطح دانش آحاد جامعه و متخصصین مرتبط با فعالیتهای حوزه ژنتیک شامل انتشار نشریه، کتاب، ایجاد سایت اینترنتی
  • ارایه خدمات آموزشی به بیماران
  • برگزاری کارگاه ها، همایش ها و کنگره های داخلی و بین المللی در زمینه های مرتبط با فعالیت اصلی مرکز
  • استفاده از ظرفیت­ها و توانایی­های متخصصین و کارشناسان در زمینه های مورد نیاز مرکز